Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Etický kodex fundraisera

Pozici fundraisera v organizaci Autis Centrum, o.p.s. vykonávají:

 • ředitelka organizace
 • delegovaný pracovník (pracovník pověřený pořádáním veřejných sbírek, pracovník pověřený projektovou činností, ekonomický pracovník, příp. osoba, na kterou bylo delegováno pořádání akcí)
 • členové správní rady

Následující text je výsledkem diskuse členů Klubu profesionálních fundraiserů a členů Koalice za snadné dárcovství. Přihlásit se k němu může každá nestátní nezisková organizace nebo jednotlivec, který se profesionálně věnuje fundraisingu, pokud se rozhodne ctít všechny níže uvedené zásady. Jsme přesvědčeni o tom, že osobní závazek je nejlepší způsob, jak kultivovat prostředí profesionální filantropie v České republice. Přihlášení se k této deklaraci považujeme za veřejný závazek, který mohou kontrolovat jak všichni, kdo jej přijali, tak široká veřejnost. České centrum fundraisingu nepřijímá roli arbitra v této věci. Autis Centrum, o.p.s. se připojuje k následující deklaraci.

Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci
Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

 • Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
 • O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
 • Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
 • Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 • Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme zakladatelské dokumenty, výroční zprávu, účetní závěrku, případně audit hospodaření atp.
 • Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat Etický kodex fundraisera.

Etický kodex fundraisera

 • Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 • Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 • Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 • Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 • Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
 • Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 • Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 • Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.
Hlavička pozadí