Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Základní zásady

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme po doby, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz či anonymizaci příslušných osobních údajů. Konkrétní osoby pracující s osobními údaji jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Prostřednictvím webových stránek www.autiscentrum.cz shromažďujeme údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů.

V souladu s platnými právními předpisy smíme bez vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje v případech, kdy:

 • zpracování je nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví, zákon o sociálních službách ad.),
 • zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Toto se týká především smluv, jejichž smluvní stranou jsou fyzické osoby. Dále se to může týkat i smluv uzavíraných s právnickými osobami, pokud jsou v nich uvedeny osobní údaje zastupujících fyzických osob či osob pověřených k realizaci smlouvy.
 • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/daru, výběr nových zaměstnanců, realizace určitého projektu apod.)

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě situací, kdy máme právní povinnost vaše údaje předat jiné osobě.
Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě, 
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
 • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás event. podat stížnost k  Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

Údaje o správci osobních údajů

Autis Centrum, o.p.s., se sídlem Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice, IČ: 25755277, zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 368, kontaktní údaje: info@autiscentrum.cz


Hlavička pozadí