Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Základní služby rané péče

Práce v rodině

V rámci terénní služby přijedeme k Vám do rodiny a domluvíme postup, jak Vaše dítě rozvíjet, na čem je třeba pracovat a doporučíme další odborníky, kteří by Vám mohli pomoci. Sestavíme společně plán podpory. V rámci ambulantní služby můžete také přijít za námi do Autis Centra.

Při práci v rodině nabízíme:

 • podporu rodičovských kompetencí a interakcí s dítětem, formulování praktických rad pro rozvoj dítěte v oblastech:
  • komunikace, sebeobsluhy, práce u stolu, hry s dítětem,
  • rozvoje jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, myšlení,
  • řešení problémového chování
  • zavedení opatření pro lepší prostorovou a časovou orientaci
 • hledání možností aktivizace dítěte s autismem,
 • zapůjčení vhodných pomůcek, hraček a odborné literatury,
 • informace o nabídkách vhodných terapií pro děti s autismem, službách jiných zařízení a odborníků, příp. zprostředkování kontaktu s nimi,
 • informace o nárocích na sociální pomoc,
 • konzultace při zařazení dítěte do předškolního a školního zařízení, vyhledání návazné služby.
 • zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami.

Poradce si může ke konzultaci (terénní, ambulantní) přizvat další odborníky jako psychologa, logopeda, terapeuta, speciálního pedagoga, výživového poradce, asistenta pedagoga a jin. Společný postup domlouváme také prostřednictvím emailových, telefonických nebo osobních konzultací v sídle centra.

Individuální intervence

Individuální intervence jsou poskytovány rodičům dětí s autismem psychologem a terapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem z organizace ADAM – autistické děti a my. Hlavním cílem individuálních intervenci je pomoci najít vhodné postupy rodičům při zvládání výchovy dětí s autismem, řešení situací, které jsou pro ně aktuálně nebo dlouhodobě obtížné a pomoci jim se na problém podívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem. Terapeut je rodinám průvodcem v tíživé situaci. Tyto služby lze využít pouze na objednání.

Individuální práce s dítětem

V rámci terénní služby probíhá individuální práce s dítětem v domácím prostředí, které dítě dobře zná. Individuální práce s dítětem může probíhat také ambulantně v našem centru.

Poradce rané péče nastavuje podle úrovně vývoje dítěte cíle, kterých má být individuální prací dosaženo. Zaměřuje se zejména na oblasti:

 • komunikace (pomocí výměnného obrázkového komunikačního systému),
 • sebeobsluhy (pomocí procesuálních schémat, videomodelingu),
 • práce u stolu (strukturované učení),
 • nácviku hry a imitace,
 • rozvoje jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, myšlení,
 • řešení problémového chování.
 • generalizace dovedností, tj. přenesení naučených dovedností do různých prostředí (školka, škola, apod.).

Rodiče získávají od poradce zpětnou vazbu, konzultují možnosti, jak s vlastním dítětem s autismem pracovat, komunikovat, jak jej rozvíjet i v jiném prostředí. Cílem práce poradce je také rozvoj kompetencí rodiče jako hlavního vychovatele dítěte, který rozumí výchovným postupům a principům jejich nastavování.

Doporučujeme:

Časová a prostorová orientace

Využívat denní režim, případně týdenní, v němž bude mít dítě pomocí kartiček znázorněny činnosti, které se během dne budou odehrávat. Pokud se dítě pohybuje mimo prostředí domova, je možné vytvořit pro něj pomocí kartiček cestovní komunikační knihu. Rovněž prostředí doma lze zpřehlednit pomocí kartiček.

Procesuální schémata

Aby byly pro dítě srozumitelnější různé činnosti, lze využít tzv. procesuální schémata, což jsou soubory obrázků nebo fotografií, které zachycují jednotlivé kroky nějakého procesu, činnosti, např. oblékání, mytí těla, vaření).

Obrázkový komunikační systém (VOKS)

pro komunikaci s dítětem je možné využít obrázkový komunikační systém, který je vhodný pro děti, které nemluví či používají málo slov nebo používají slova nefunkčně. Volba komunikačních karet je přizpůsobena úrovni porozumění dítěte. Cílem je pomoci dítěti vyjádřit své potřeby a přání, podpořit vývoj řeči.

Konzultace v předškolních zařízeních

Zkušenosti ukazují, že zapojit dítě s autismem do společného vzdělávání v mateřské škole, je nejefektivnější pro jeho sociální rozvoj. Díky podpůrnému opatření ve formě asistenta pedagoga jej děti dobře zvládají. Zapojení do kolektivu je často velmi náročné, ale pro většinu dětí s autismem velmi žádoucí a nenahraditelné. K úspěšnému zapojení je potřeba spolupráce rodiny, pedagogů, asistenta a dalších odborníků, kteří společně hledají možné způsoby podpory dítěte.

Po dohodě s rodičem:

 • jezdíme do školských zařízení a k ostatním poskytovatelům sociálních služeb a konzultujeme podporu dítěte s autismem a jeho případné problémové chování s pedagogy, asistenty pedagoga, příp. pracovníky v sociálních službách.
 • doporučujeme pracovníkům předškolních zařízení a poskytovatelům sociálních služeb vhodné kurzy a školení, hledáme společnou cestu.

Praktičtí průvodci pro rodiče a pedagogy:

 • https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Rodiny-deti-s-PAS.pdf
  Informace pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra, např. pokud máte podezření, že se Vaše dítě od narození nevyvíjí jako ostatní, Vaše dítě nastupuje do mateřské či základní školy, žádáte příspěvek na péči. Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v letáku ombudsmanky.
 • I já jdu do školy
  Informace určené pedagogům, kteří mají ve třídě žáka s Aspergerovým syndromem a chtějí ho co nejvíce podpořit při začlenění do výuky, do třídního kolektivu.

Základní služby rané péče jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to bezplatně.

Hlavička pozadí