Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Základní služby rané péče

Jsou poskytovány bezplatně a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je vymezuje následovně:

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) Sociálně terapeutické činnosti,
d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jak to tedy vypadá v praxi?

Práce v rodině

V rámci terénní služby přijedeme k Vám do rodiny a společně probereme oblasti, které Vás trápí. Zhodnotíme dovednosti dítěte a společně domluvíme postup, jak dítě rozvíjet. Konzultace probíhají cca 1x za měsíc, popř. jinak dle potřeby rodiny a kapacitních možností služby. V rámci ambulantní služby můžete přijít za námi do Autis Centra. 

Obsahem konzultací v rodině je zejména: 

 • Podpora rodičovských kompetencí a formulování praktických rad pro rozvoj dítěte v oblastech: komunikace, sebeobsluhy, práce u stolu, herních dovedností dítěte, rozvoje jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, myšlení, řešení problémového chování, zavedení opatření pro lepší prostorovou a časovou orientaci.
 • Hledání možností aktivizace dítěte s autismem.
 • Individuální práce s dítětem při které rodiče od poradce získávají zpětnou vazbu, konzultují možnosti, jak s vlastním dítětem pracovat, komunikovat, rozvíjet ho.
 • Psychosociální podpora rodičů.
 • Informace o vhodných terapií a pomůckách pro děti s autismem, službách jiných zařízení a odborníků, příp. zprostředkování kontaktu s nimi.
 • Informace o nárocích na sociální pomoc.
 • Informace o návazných službách Autis Centra.
 • Konzultace o formách zařazení dítěte do předškolního zařízení a možnostech podpory dítěte při docházce.
 • Zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami.

Setkávání rodin

Chtěli byste se seznámit s rodiči, kteří řeší podobnou situaci jako vy? Přijďte na společné setkání rodin, kde si můžete v klidu popovídat a sdílet společné radosti i starosti. Setkání probíhají v Autis Centrum, o.p.s. nebo v jiných vhodných prostorách. Při setkávání se dětem věnují asistenti nebo poradkyně rané péče. Na setkání bývá přizván odborník z řad psychologů, terapeutů, logopedů, výživových poradců, speciálních pedagogů nebo pracovníků jiných organizací. Co všechno můžete očekávat?

 • příležitost seznámit se s dalšími rodinami, popovídat si a sdílet své zkušenosti,
 • příležitost trávit volný čas společně jako rodina v prostředí, které je připraveno pro dítě s jinakostí a jeho sourozence,
 • odpočinek po dobu, kdy se o dítě postará asistent, 
 • možnost vyzkoušet si, jak dítě zvládne pobyt v novém prostředí,
 • příležitost získat nové informace od odborníků.

Rodičovské skupiny pod vedením psychoterapeuta

Rodiče mají na skupině vytvořen bezpečný prostor, kde mohou sdílet své zkušenosti a pocity z náročné výchovy svých dětí s odlišným vývojem. Skupiny slouží jako prevence syndromu vyhoření v péči o tyto děti. Cílem je ujistit se, že rodič neselhává v roli pečujícího, a že v tom není sám. Setkání jsou vedená tak, aby si partnerské páry připomněly, že je třeba pečovat o vzájemný vztah, sebe sama i zdravé sourozence

Individuální a krizové intervence pro pečující osoby

Individuální intervence jsou poskytovány rodičům dětí s autismem psychologem a terapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem z organizace ADAM – autistické děti a my ambulantně, příp. online. Hlavním cílem individuálních intervencí je pomoci najít vhodné postupy rodičům při zvládání výchovy dětí s autismem, řešení situací, které jsou pro ně aktuálně nebo dlouhodobě obtížné a pomoci jim se na problém podívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem. Tuto službu lze využít pouze na objednání u klíčové poradkyně rané péče nebo zde.

Začleňování dítěte do předškolního zařízení

Pevně věříme, že zapojit dítě s autismem do společného vzdělávání v mateřské škole, je nejefektivnější pro jeho sociální rozvoj. Díky podpůrnému opatření ve formě asistenta pedagoga jej děti dobře zvládají. Zapojení do kolektivu je často velmi náročné, ale pro většinu dětí s autismem velmi žádoucí a nenahraditelné. K úspěšnému zapojení je potřeba spolupráce rodiny, pedagogů, asistenta a dalších odborníků, kteří společně hledají možné způsoby podpory dítěte.

Po dohodě s rodiči a ve spolupráci se školským poradenským zařízením, zejm. Speciálně pedagogickým centrem, jezdíme do školských zařízení a konzultujeme možnosti podpory dítěte. 

Doporučujeme:

Časová a prostorová orientace

Využívat denní režim, případně týdenní, v němž bude mít dítě pomocí kartiček znázorněny činnosti, které se během dne budou odehrávat. Pokud se dítě pohybuje mimo prostředí domova, je možné vytvořit pro něj pomocí kartiček cestovní komunikační knihu. Rovněž prostředí doma lze zpřehlednit pomocí kartiček.

Procesuální schémata

Aby byly pro dítě srozumitelnější různé činnosti, lze využít tzv. procesuální schémata, což jsou soubory obrázků nebo fotografií, které zachycují jednotlivé kroky nějakého procesu, činnosti, např. oblékání, mytí těla, vaření.

Obrázkový komunikační systém (VOKS)

Pro komunikaci s dítětem je možné využít obrázkový komunikační systém, který je vhodný pro děti, které nemluví či používají málo slov nebo používají slova nefunkčně. Cílem je pomoci dítěti vyjádřit své potřeby a přání a podpořit vývoj řeči. S poradkyní rané péče lze konzultovat další možnosti alternativní komunikace.

Praktičtí průvodci pro rodiče a pedagogy:

 • https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Rodiny-deti-s-PAS.pdf
  Informace pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra, např. pokud máte podezření, že se Vaše dítě od narození nevyvíjí jako ostatní, Vaše dítě nastupuje do mateřské či základní školy, žádáte příspěvek na péči. Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v letáku ombudsmanky.
 • I já jdu do školy
  Informace určené pedagogům, kteří mají ve třídě žáka s Aspergerovým syndromem a chtějí ho co nejvíce podpořit při začlenění do výuky, do třídního kolektivu.
Hlavička pozadí