Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ AKTIVITY pro děti a dospělé

Je mnoho přístupů k autismu, žádný však není univerzální. Společně s klientem zkoušíme najít tu nejlepší cestu. V Autis Centru dobře víme, že naši klienti jsou osobnostmi, individualitami, mají svoji povahu, která s autismem nesouvisí. Každý má rád něco jiného, někdo je společenský, jiný má rád klidnější aktivity.

Cílem sociálně terapeutických činností a služeb Autis Centra je posílení sebevědomí a pozitivních emocí klienta, asertivity, umožnění relaxace nebo možnost navázat nová přátelství, zažít a naučit se něco nového nebo rozvíjet své komunikační dovednosti a zapojit se do kolektivu vrstevníků. 

Důraz klademe na jednotlivé techniky práce a výběr sociálně terapeutických aktivit podle úrovně a věku klienta. Nastavení plánu a práce s rodinou jsou postaveny na individuálním přístupu. Spolupracujeme s odborníky z oboru pediatrie, psychologie, dětské psychiatrie a klinické logopedie. Členkou dozorčí rady Autis Centrum, o.p.s. je PhDr. Iva Nesnídalová, klinická psycholožka, s níž spolupracujeme.

Cílová skupina

Sociálně aktivizační služba je určena dětem a dospělým s poruchou autistického spektra a jinou vývojovou pervazivní poruchou ve věku 3 – 45 let z celého Jihočeského kraje.

Sociálně terapeutické činnosti

Nabízené sociálně terapeutické činnosti se podle věku a úrovně klienta zaměřují na:

 • rozvoj dílčích kognitivních a sociálních dovedností, posílení sebevědomí a pozitivních emocí klienta prostřednictvím nácviků sociálních dovedností,
 • rozvoj smyslového vnímání a komunikace pomocí hudby, písní a tance prostřednictvím muzikoterapie,
 • rozvoj dovednosti relaxovat, k čemuž využíváme Snoezelen prostředí a rezonanční terapii na harmonizačním lůžku,
 • rozvoj hrubé motoriky, posílení fyzické kondice a obratnosti a zlepšení procesu senzorické integrace, pomocí vhodných sportovních aktivit a speciálních pomůcek,
 • rozvoj jemné motoriky, zlepšení procesu senzorické integrace, prostřednictvím sociálně terapeutické výtvarné a keramické dílny, při skupinové aktivitě rozvíjíme sociální komunikační dovednosti, asertivitu,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, posílení sebevědomí a naučení nových dovedností v rámci terapeutické pracovní dílny,
 • rozvoj sebeobslužných dovedností a dalších dovedností, díky nimž se klienti snáze zapojí do běžného života.

Uplatňované sociálně terapeutické postupy jsou založené na vývojovém hledisku a analýze chování klienta, vycházíme z teorie smyslové integrace a dalších individuálních specifik a zdravotního stavu klienta. Základem přístupu ke klientovi je:

 • navázání vztahu klient – klíčový pracovníkem/terapeut, asistent a úspěšná komunikace, jak je definuje evidence – based metoda Videotrénink pozitivních interakcí VTI,
 • při práci s klientem se opíráme o východiska a postupy TEACCH programu a dalších evidence-based technik, např. videomodelingu, behaviorální terapie, využívající pozitivní zpevňování, postupné tvarování pomocí opakovaného procvičování, učení nápodobou a generalizaci naučeného chování a nových dovedností v různém prostředí a situacích.

Cíle aktivit jsou nastaveny v individuálním plánu klienta, který s klientem a zákonnými zástupci po určitém časovém období vyhodnocujeme. Pravidelně konzultujeme, co je zapotřebí u dítěte trénovat, případně měníme nastavené cíle.

Výstupem ze sociálně terapeutické aktivity, zejména u dítěte, může být prožitkový deník, do něhož lepíme fotografie a konkrétně popisujeme, co se dítěti podařilo, v čem bylo úspěšné, posilujeme jeho sebevědomí a pozitivní emoce.

Sociálně terapeutické aktivity jsou rozdělené pro klienty s Aspergerovým syndromem, vysokofunkčním autismem a dalšími formami poruch autistického spektra.

Jaké sociálně terapeutické činnosti může klient využít:

 • Sportovní terapeutické aktivity za využití speciálních pomůcek a zohlednění procesu senzorické integrace a úrovně hrubé motoriky klienta. Kromě speciálních pomůcek určených pro senzorickou integraci využíváme běžné sportovní náčiní jako jsou např. speciální tříkolky, basketbalový koš, branky, míče, florbalové hole, stůl na stolní tenis, švihadlo, herní prvky na hřišti apod. Podporujeme celkovou pohyblivost, koordinaci pohybů, držení rovnováhy. S klienty využíváme vnitřních prostory v tělocvičně, venkovní hřiště nebo zařízení v dojezdové vzdálenosti cca 3 km, např. Fitness loděnici, lezecká stěně LANOVKA, Jump aréna, cyklostezka, bazén, hřiště apod.
 • Výtvarná a keramická sociálně terapeutická dílna za využití různých výtvarných a keramických technik, vizuálních pracovních postupů, pracujeme s různými materiály a vybranými technikami, zaměřujeme se na oblast smyslové integrace, která bývá narušena. Při skupinových aktivitách podporujeme sociálně komunikační dovednosti a asertivitu.
 • Muzikoterapie, při níž jsou používány speciální hudební pomůcky, vibrační a akustické nástroje (např. perkusní nástroje, bubny, klávesy, zvonkohry, happy drum, xylofony, deštné sloupy apod.), pracujeme s vizualizací, alternativní komunikací, obrázkovými písničkami, CD apod.
 • Robotika, při níž se seznámíte s různými typy robotů, vyzkoušíte si je programovat. Aktivita probíhá formou hry.  Prostřednictvím stavebnicového systému Lego WeDo se rozvíjí jemná motorika, seznámíte se s různými online nástroji a aplikacemi.
 • Pracovní terapeutická dílna zaměřená na trénink pracovních dovedností se dřevem, kovem, plasty a jinými materiály. Využíváme pracovní ponky a ruční nářadí, 3D tiskárny, laser a jiné speciální pomůcky, vizualizované pracovní návody.
 • Vibrační terapie (harmonizační lůžko) společně s využitím Snoezelen prostředí a zohlednění procesu senzorické integrace navodí kombinace tónů a vibrujících strun harmonizačního lůžka stav relaxace a zpětně ovlivňuje fyzické procesy v těle klienta.
 • Relaxace ve Snoezelen prostředí, jejímž cílem je vyvolání smyslových pocitů v příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby. Tyto prvky působí na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující.
 • Nácviky sociálních dovedností, při nichž se učíme, jak vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech, dávat zpětnou vazbu, posílit sebedůvěru, zpevňujeme funkční komunikaci, pracovní chování, respektování druhého při aktivitě, vzájemné sdílení radostných emocí a také posilujeme pozitivní sebevědomí, které mají lidé s autismem často velmi nízké.
  • individuální nácviky sociálních dovedností, při kterých se zaměřujeme na podporu nejvíc deficitních oblastí klienta a jeho celkový vývoj (sociální dovednosti, funkční komunikace, schopnost trávit volný čas, rozumové schopnosti), trénujeme pracovní chování a dovednosti potřebné k učení jako je zlepšení zaměření pozornosti, akceptace základního systému práce dle principů strukturovaného učení (struktura, vizualizace, motivace), dokončování úkolů, schopnost imitace, pracujeme s procesními schématy, zavádíme motivační systém. V praktické části nácviků trénujeme schopnost orientovat se a cestovat MHD, nakupovat, organizovat si svůj čas, vést diář, telefonovat či zařídit své osobní záležitosti na úřadech, obsluhu běžných spotřebičů, zacházení s penězi, nakupování, vaření a další sebeobslužné a potřebné sociálně komunikační dovednosti.
  • skupinové nácviky sociálních dovedností, při kterých zdokonalujeme dovednosti, které používáme v mezilidských vztazích, učíme se správně číst sociální situace, najít řešení, sdělovat své potřeby, mluvit o svých pocitech, získáváme zpětnou vazbu od ostatních. trénujeme zvládání čekání, střídání v řadě, kooperaci s druhou osobou, zvládání prohry, žádost o pomoc. V praktické části nácviků společně navštěvujeme běžně dostupné aktivity, např. divadlo, kino, restaurace, kavárny, výstavy apod.
 • Individuální intervence
  • individuální intervence jsou poskytovány klientům psychologem a terapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem z organizace ADAM – autistické děti a my. Tyto služby lze využít na objednání u svého klíčového pracovníka nebo zde.
  • hlavním cílem individuálních intervenci je pomoc a podpora dětí a mladistvých s autismem, kteří prožívají v důsledku svého hendikepu úzkosti z nepochopení okolního světa, a pomoci najít vhodné postupy rodičům při zvládání výchovy dětí s autismem, řešení situací, které jsou pro ně aktuálně nebo dlouhodobě obtížné a pomoci jim se na problém podívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem.
 • Odborné konzultace KBT 
  • odborné konzultace jsou poskytovány klientům psycholožkou a KBT terapeutkou Mgr. Zuzanou Hořejšovou. Tyto služby lze využít na objednání u svého klíčového pracovníka nebo zde.
  • v rámci KBT pracuje terapeut s myšlením a chováním klienta. KBT lze použít prakticky na všechny duševní potíže. Klient a KBT terapeut si předem stanoví zakázku, na které budou společně pracovat.

Služby jsou poskytována přímo v Autis Centru nebo v okolí. Po dohodě s klientem je služba poskytována v domácím prostředí.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytujeme klientům pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pomáháme např. jako doprovod k lékaři, na úřady, vyřizování pracovních záležitostí apod. Klientům zprostředkováváme návazné služby jiných organizací.

Úhrada za službu

Služba v rozsahu základních činností je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně, při některých aktivitách si klienti mohou přispívat na materiál, zakoupení speciálních pomůcek, dopravu, vstupy, občerstvení apod.

Úhrada za fakultativní služby je uvedena v ceníku.

Provoz služby a aktivit
Pondělí – pátek: 7:30 – 16:00

Kontaktní pracovník služby:

Bc. Kateřina Marešová
Vedoucí sociálně aktivizační služby
Telefon: 775 566 081
E-mail: maresova@autiscentrum.cz

Kontakty na klíčové pracovníky/terapeuty sociálně aktivizační služby:

Uvedeny v Kontaktech nebo předány klientovi při podpisu smlouvy o poskytované službě.

Hlavička pozadí