Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Financování služeb a projektů

ROK 2024 – 2026

Projekt: Homesharing v Jihočeském kraji, reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_033/0002329 financovaného z Operačního programu OPZ+

Hlavním cílem projektu je zavést novou formu odlehčení v péči pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra (PAS) v Jihočeském kraji a oslovit potenciální hostitele, kteří by se Homesharingu věnovali. Projekt reaguje na obtížnost sociálního začlenění dětí s PAS a těžším funkčním postižením a náročnost nepřetržité péče v rodině. Rodiče často nemohou chodit do zaměstnání nebo se ocitají v sociální izolaci. Homesharing prostřednictvím sdílené péče umožní sociální začlenění dítěte s PAS i pečující rodiny.

Pro více informací navštivte: www.homesharing.cz nebo napište dotaz na homesharing@autiscentrum.cz

ROK 2024

DSA Charity

DSA Charity podpořila projekt „Special aids for the development of children with autism…“. Finanční prostředky umožnily zakoupit nové speciální rehabilitační a edukační pomůcky pro děti s autismem. Speciální pomůcky budou děti s autismem využívat mimo jiné také v rámci komunitní služby Homesharing. Děkujeme za podporu!

Částka: 60 000 Kč

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Opatření – Podpora aktivit pro rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu pobytového terapeutického tábora pro rodiny pečující o děti s autismem a podporu Homesharingu v Jihočeském kraji pro rok 2024. Finanční prostředky z rozpočtu Jihočeského kraje pomohly zajistit částečnou úhradu asistence dětem s autismem na pobytovém terapeutickém táboře a částečnou úhradu asistence dětem s autismem v průběhu přípravy pečující rodiny na homesharing. Děkujeme za podporu!  

Částka: 100 000 Kč

Nadace ČEZ – Neziskovky 2024

Projekt: „Implementace metody TOD do služby raná péče Autis Centrum“

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu „Implementace metody TOD do služby raná péče Autis Centrum“ v grantovém řízení Neziskovky 2024. Rozvoj sociální služby raná péče skrze zavedení metody TOD jako běžně poskytované formy pomoci rodinám dětí s autismem byl podpořen částkou 200 000 Kč. Finanční prostředky pomohly zajistit vzdělávání pracovníků, materiální a technické zázemí pro implementaci této inovativní metody a také realizaci „Týmů okolo dítěte“. Děkujeme za podporu!

Částka: 200 000 Kč

ČEPS, a.s.

Projekt: Homesharing v Jihočeském kraji

Děkujeme ČEPS, a.s. za podporu projektu „Homesharing v Jihočeském kraji“. Rozvoj Homesharingu v oblasti Jižních Čech byl podpořen částkou ve výši  92 480 Kč. Finanční prostředky podpořily rozvoj komunitní služby Homesharing jako inovativní formy odlehčovací péče pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Děkujeme za podporu!

Částka: 92 490 Kč

Život dětem 2024

Obecně prospěšná společnost Život dětem podpořila Autis Centrum, o.p.s. celkovou částkou 49 594 Kč na zakoupení speciálních rehabilitačních a edukačních pomůcek. Pořízené speciální pomůcky jsou využívány v rámci terénní formy rané péče a pro přenosný Snoezelen. Pomůcky pomáhají dětem s autismem ve zdárném rozvoji smyslové aktivizace, rozvoji procesu senzorické integrace a usnadňují relaxaci dítěte.

Částka: 49 594 Kč

Návratná finanční výpomoc 2024

Děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnutí Návratné finanční výpomoci pro rok 2024 na zajištění průběhu a plynulosti financování sociálních služeb raná péče, sociální aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, týdenní stacionář s působností na území Jihočeského kraje. V rámci Návratné finanční výpomoci byl provoz služeb podpořen částkou 3 500 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jihocesky-kraj-barevne-1024x450.png.

ROK 2023

Jihočeský kraj

Sociální služby Autis Centrum, o.p.s.

Raná péče, sociálně aktivizační služba, odlehčovací služba, týdenní stacionář

Autis Centrum, o.p.s. poskytlo v roce 2023 služby více jak 140 klientům a jejich rodinám. Provoz služeb byl spolufinancován z účelové státní dotace přerozdělované organizacím prostřednictvím Jihočeského kraje. Bylo zajištěno stabilní fungování základních činností čtyř sociálních služeb. V rámci účelové dotace byl provoz rané péče podpořen částkou 2 725 000 Kč, sociálně aktivizační služby částkou 6 902 000 Kč, provoz odlehčovací služby částkou 1 294 000 Kč a týdenního stacionáře částkou 3 607 000 Kč.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu našich sociálních služeb také v Krajském dotačním programu (KDP)+ pro rok 2023. Finanční prostředky z krajského rozpočtu byly poskytnuty na provoz služby rané péče v částce 61 000 Kč, sociálně aktivizační služby ve výši 119 000 Kč, odlehčovací služby v částce 58 000 Kč a službu týdenního stacionáře ve výši 400 000 Kč. Krajský dotační program podpořil rozšíření sociální služby raná péče částkou 280 000 Kč. Pro tuto terénní službu byl  zakoupen automobil, který byl z KDP podpořen částkou ve výši 250 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jihocesky-kraj-barevne-1024x450.png.

Statutární město České Budějovice

Sociální služby Autis Centrum, o.p.s.

Významnou podporou sociálních služeb Autis Centra byla v letošním roce dotace na provoz poskytnutá Statutárním městem České Budějovice.

Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za finanční podporu sociálních služeb Autis Centrum, o.p.s. V roce 2023 byly z rozpočtu města České Budějovice podpořeny následující služby: raná péče částkou ve výši 230 000 Kč, sociálně aktivizační služba částkou ve výši 72 000 Kč, odlehčovací služba částkou ve výši 150 000 Kč a týdenní stacionář částkou ve výši 360 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logoCB-1.jpg.

Nadační fond KASKA

Tento projekt „Bezpečné místo pro rozvoj dětí s autismem“ byl podpořen Nadačním fondem KASKA částkou ve výši 52 360 Kč. Díky podpoře bylo vytvořeno bezpečné prostředí pro pohyb a děti s autismem mohou snáze rozvíjet hrubou motoriku. Z projektu byly zakoupeny bezpečnostní dopadové plochy do speciální místnosti pro senzorickou integraci a speciální rehabilitační pomůcka. Děkujeme za podporu!

Částka: 52 360 Kč

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké Husy podpořila Autis Centrum částkou ve výši 25 000 Kč. Díky finanční podpoře můžeme dále vybavovat týdenní stacionář potřebným vybavením a vytvářet tak bezpečné a příjemné prostředí pro dospělé klienty s autismem. Děkujeme za podporu!

Částka: 25 000 Kč

ČT – Benefiční speciál pořadu Kde domov můj?

Česká televize podporuje charitu! Díky podpoře ČT mohlo Autis Centrum, o.p.s. představit svou činnost v Benefičním speciálu pořadu „Kde domov můj?“. Týmové barvy reprezentovala vedoucí týdenního stacionáře – Blanka Ježková, zpěvačka a sestra klientky – zpěvačka Nikol a známý imitátor – Petr Jablonský. Natáčení bylo pro všechny zúčastněné velkým zážitkem, zkušeností a zábavou. V průběhu vysílání, které proběhlo 6. 12. 2023, mohli diváci podpořit Autis Centrum formou DMS. Výtěžek bude použit na zakoupení speciálních rehabilitačních pomůcek a dovybavení týdenního stacionáře. Děkujeme za podporu!

Nadační fond Albert

Projekt: Adventní obchůdek Autis Centrum, o.p.s.

Děkujeme Nadačnímu fondu Albert za podporu projektu „Adventní obchůdek Autis Centrum, o.p.s. Díky projektu jsme mohli vystavit a nabídnout k prodeji vánoční výrobky našich klientů v on-line obchůdku Nadačního fondu Albert. Klienti se díky projektu zapojili nejen do výroby výrobků, ale tak do přípravy prodeje. Finanční příspěvek Nadačního fondu Albert byl využit na nákup materiálu na výrobu vánočních výrobků.

Částka: 4 000 Kč

Nadace OSF – Active Citizens Fund – Posílení neziskových organizací (akční) 2023

Projekt: Digitální technologie pomáhají týmu pracovníků Autis Centrum, o.p.s.

Projekt umožnil získat a posílit znalosti a dovednosti pracovníků organizace Autis Centrum, o.p.s. v digitálních technologiích. Díky podpoře organizace proškolila pracovníky ve využití digitálních technologií, zefektivnila chod sociálních služeb pro děti a dospělé s autismem a zakoupila notebooky a softwarové licence.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizen Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Projekt je financován z Fondů EHP a Norska

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizen Fund. The programme promotes citizens´active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Odkazy na webové stránky
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

Motto: „Měníme své okolí. S odvahou“

Částka: 3 945 €

NROS – Pomozte dětem 25. ročník – roční projekt

Projekt: Podpora návazných aktivit pro děti s autismem starší 7 let věku

S Kuřetem pomáháme dětem! Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) a projektu Pomozte dětem 25. ročník za finanční podporu návazných aktivit pro děti s autismem. Díky podpoře organizace uskutečnila advokační semináře pro rodiče dětí s autismem, rodičovské a sourozenecké skupiny pod vedením psychoterapeutů a rekondiční tábory pro děti s autismem. Z projektu byly pořízeny speciální rehabilitační pomůcky pro rozvoj dětí s autismem na rekondičních táborech.

Více o projektu: https://www.pomoztedetem.cz/

Částka: 514 852 Kč

Nadace Sirius

Projekt: XIII. Grantové řízení – Podpora sociální služby raná péče – Autis Centrum, o.p.s.

Nadace Sirius podpořila Autis Centrum, o.p.s. v rámci XIII. grantového řízení na podporu sociální služby raná péče částkou 184 000 Kč. Projekt podpoří financování provozu sociální služby a pořízení speciálních rehabilitačních pomůcek pro děti s autismem z rané péče. Součástí projektu je validační výzkum Měření kvality života pečujících rodin. Děkujeme za podporu!

Částka: 184 000 Kč

Nadace SOVA

Nadace SOVA podpořila letní tábory pro děti s autismem. Díky finančnímu příspěvku 8 000 Kč byla částečně zajištěna asistence dětem na rekondičních táborech. Děti si užily dny plné zábavy a strávily léto jako jejich vrstevníci. Děkujeme za podporu!

Částka: 8 000 Kč

Nadace Dětský mozek

Projekt: Jedeme na tábor společně!

Nadace Dětský mozek podpořila v rámci projektu „Autismus“ realizaci 2 turnusů pobytových táborů pro děti s autismem a jejich rodiny ve Chvalšinách u Českého Krumlova. Rodiny mohly díky pomoci asistentů strávit společně čas jako rodina na dovolené mimo domov a zároveň se věnovat sami sobě nebo sourozencům dětí s autismem.  Díky připravenému programu si děti i jejich rodiče užili dny plné zábavy a odpočinku.

Částka: 10 000 Kč

Fond Kaufland a Nadace Via – Milion pro České Budějovice

Projekt: Společně nás baví svět

Děkujeme za podporu projektu „Společně nás baví svět“ v rámci kterého bylo uspořádáno 5 sousedských akcí v lokalitě Autis Centra v Českých Budějovicích. Projekt byl podpořen částkou 16 700 Kč z Fondu Kaufland „Milion pro České Budějovice“, ve spolupráci s Nadací Via. Díky tematickým sousedským setkáním byly podpořeny vztahy a vzájemný respekt v komunitě.

Akce podpořena z Fondu Kaufland „Milion pro České Budějovice“ ve spolupráci s Nadací Via (@Kaufland Česká republika; @Nadace Via).

Částka: 16 700 Kč

NROS – Pomozte dětem – individuální žádosti – 3. kolo

Projekt: Senzorická integrace pro děti s autismem

S Kuřetem pomáháme dětem! Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) a projektu Pomozte dětem za finanční podporu rodin dětí s autismem. Díky projektu mohly děti absolvovat program cvičení metodou senzorické integrace a rozvíjet své dovednosti, hrubou a jemnou motoriku. Dětem byly v rámci projektu zakoupeny speciální rehabilitační pomůcky.

Více o projektu Pomozte dětem zde: https://www.pomoztedetem.cz/

Částka: 130 403 Kč

Město Vodňany

Projekt: „Terénní sociální služba raná péče“

Projekt „Terénní sociální služba raná péče“ byl realizován s finanční podporou města Vodňany ve výši 10 000 Kč. Děkujeme za podporu!

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Opatření: Podpora aktivit pro rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu pobytových terapeutických táborů – „Pobytový terapeutický tábor pro rodiny pečující o děti a dospívající s autismem“ a „Pobytový terapeutický tábor pro rodiny dětí s autismem do 7 let věku“. Celkově byly terapeutické tábory podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 90 000 Kč.

Částka: 90 000 Kč

Jihočeský kraj představil své nové logo - symbolizuje přírodní krásy,  kulturní dědictví a dynamický rozvoj | České Budějovice

Život dětem

Obecně prospěšná společnost Život dětem podpořila Autis Centrum, o.p.s. celkovou částkou 47 570 Kč na zakoupení speciálních rehabilitačních pomůcek. Díky projektu byly pořízeny muzikoterapeutické pomůcky pro. Působení hudby, tónů, vibrací jim pomáhá emoce, rozvíjet komunikaci, sociální interakci a snáze relaxovat. Díky pomůckám mají děti s autismem dostatek nových podnětů pro zdárný rozvoj.

Částka: 47 570 Kč

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-6.png.

ČSOB pomáhá regionům

Projekt: Rozhýbejme prsty dětí s autismem

V rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ byl podpořen projekt „Rozhýbejme prsty dětí s autismem“ částkou 59 369 Kč, která byla využita na pořízení speciálních pomůcek do sociálně terapeutické keramické dílny. Pomůcky pomohou dětem s autismem posílit smyslové vnímání, jemnou motoriku, koncentraci, pracovní dovednosti a umožní kvalitně trávit volný čas. Děkujeme za podporu.

Částka: 59 369 Kč

Seznam Grant

V rámci programu Seznam Grant získalo Autis Centrum nepeněžní grant – reklamní prostor pro propagaci svých aktivit v systému Sklik v celkové hodnotně 120 000 Kč. Děkujeme za podporu!

Hodnota: 120 000 Kč (nepeněžní grant k využití v reklamním systému Sklik)

Soubor:Seznam.cz logo.svg – Wikipedie

ROK 2022

Jihočeský kraj

Sociální služby Autis Centrum, o.p.s. 

Raná péče, sociálně aktivizační služba, odlehčovací služba, týdenní stacionář

Autis Centrum, o.p.s. poskytlo v roce 2022 služby více jak 120 klientům a jejich rodinám. Také v tomto roce bylo stabilní fungování všech čtyřech základních sociálních služeb – terénní a ambulantní raná péče, ambulantní sociálně aktivizační služba, pobytová odlehčovací služba a pobytová služba týdenního stacionáře zajištěno a spolufinancováno z účelové státní dotace přerozdělované organizacím prostřednictvím Jihočeského kraje. V 1. a 2. kole byl provoz rané péče podpořen částkou 2 618 000 Kč, sociálně aktivizační služby částkou 6 282 000 Kč a provoz odlehčovací služby částkou 1 261 000 Kč.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu našich sociálních služeb také v Krajském dotačním programu pro rok 2022. Finanční prostředky z krajského rozpočtu byly poskytnuty na provoz služby rané péče v částce 39 000 Kč, sociálně aktivizační služby ve výši 295 000 Kč, odlehčovací služby v částce 241 000 Kč a službu týdenního stacionáře ve výši 944 000 Kč. Díky této podpoře jsme mohli zajistit stabilní fungování základních činností v těchto službách i přes nepříznivou ekonomickou situaci v souvislosti nedávnou pandemií Covid-19 a válkou na Ukrajině. Podařilo se nám tak udržet a rozvíjet sociální služby pro více jak 120 klientů z celého Jihočeského kraje .

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jihocesky-kraj-barevne-1024x450.png.

Statutární město České Budějovice

Sociální služby Autis Centrum, o.p.s. 

Další významnou podporou sociálních služeb Autis Centra byla v letošním roce dotace na provoz poskytnutá Statutárním městem České Budějovice. 

Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za finanční podporu sociálních služeb Autis Centrum, o.p.s. V roce 2022 byly z rozpočtu města České Budějovice podpořeny následující služby: raná péče částkou ve výši 200 000 Kč, sociálně aktivizační služba částkou ve výši 100 000 Kč a odlehčovací služba částkou ve výši 240 000 Kč. Díky této podpoře se nám podařilo zachovat poskytování našich služeb v potřebném rozsahu i přes částečná hygienická omezení v době pandemie Covid-19. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logoCB-1.jpg.

MONETA Money Bank

Projekt „Svět je krásný, pomozte nám mu porozumět“

V rámci programu „Podpora potřebných“ od MONETA Money Bank byl podpořen projekt „Svět je krásný, pomozte nám mu porozumět“ částkou 100 000,- Kč, která byla využita na zakoupení speciálních rehabilitačních pomůcek do místnosti pro senzorickou integraci v nově vybudovaném týdenním stacionáři pro dospívající a dospělé s autismem. Díky projektu rozvíjejí zakoupené speciální rehabilitační pomůcky jemnou a hrubou motoriku, schopnosti a dovednosti klientů.

Částka: 100 000 Kč

ROTARY INTERNATIONAL Česko/Slovensko

Rotary club podpořil Autis Centrum, o.p.s. částkou 47 285 Kč na pořízení speciálních pomůcek do místnosti pro Senzorickou integraci. Speciálními rehabilitačními pomůckami bylo podpořeno 8 klientů týdenního stacionáře. Projekt pomohl zajistit bezpečné a podnětné prostředí pro další rozvoj klientů.

Částka: 47 285 Kč

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Projekt „Modrá spojuje“

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. podpořil Autis Centrum, o.p.s. v rámci projektu Modrá spojuje finančním příspěvkem v hodnotě 30 000 Kč. Z finančního příspěvku byl pořízen závěsný systém obrazů, který pomáhá vystavovat obrazy dětí s autismem. Finance byly dále využity na vybavení sociálně terapeutické výtvarné dílny. Zakoupené pomůcky pomáhají rozvíjet nové dovednosti dětí s autismem a umožňují zažít pocit úspěchu z dobře odvedené práce.

Částka: 30 000 Kč

Nadace ČEZ – EPP Pomáhej pohybem

Program Podpora regionů – Projekt „SOS – Prázdniny bez překážek (Příměstské tábory pro děti s autismem)“

Nadace ČEZ v rámci programu EPP Pomáhej pohybem podpořila realizaci 4 turnusů příměstských táborů pro děti s autismem částkou 50 495 Kč. Z projektu byly částečně hrazeny mzdové náklady asistentů dětí s autismem a byla zakoupena speciální rehabilitační pomůcka. Děti a dospívající si díky projektu mohli užít léto naplno jako jejich vrstevníci.

Částka: 50 495 Kč

Nadace Dětský mozek

Projekt „Prázdniny bez překážek “

Nadace Dětský mozek podpořila v rámci projektu „Autismus“ realizaci příměstských táborů pro děti a dospívající s autismem částkou 10 000 Kč. V rámci projektu byly zrealizovány 4 turnusy letních příměstských táborů pro děti a dospívající s autismem. Díky speciálně připravenému programu děti a dospívající strávily dny plné zábavy, užily si léto jako jejich vrstevníci a pečující rodiny mohly odpočinout od náročné péče a načerpat nové síly.

Částka: 10 000 Kč


Život dětem

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20220825_113018-2-801x1024.jpg.

Obecně prospěšná společnost Život dětem podpořila Autis Centrum, o.p.s. celkovou částkou 50 000 Kč. Díky projektu byly pořízeny speciální rehabilitační pomůcky do místnosti pro Senzorickou integraci a Snoezelen. Speciální rehabilitační pomůcky nyní slouží a zajišťují dostatek smyslových vjemů všem klientům. 

Částka: 50 000 Kč

MONETA Money Bank

Projekt „Pomozte nám se nadechnout a žít lépe“

V rámci programu „Podpora potřebných“ od MONETA Money Bank byl podpořen projekt „Pomozte nám se nadechnout a žít lépe“ částkou 255 500,- Kč. Díky projektu byla zakoupeny speciální rehabilitační pomůcky pro rozvoj schopností a dovedností klientů – hyperbarická komora a zátěžová deka.   

Částka: 255 500 Kč


ROK 2021

Sociální služby Autis Centrum, o.p.s. 
Raná péče, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby

Autis Centrum, o.p.s. poskytlo v roce 2021 služby více jak 110 klientům a jejich rodinám. Také v tomto roce bylo stabilní fungování všech třech základních sociálních služeb – raná péče, odlehčovací služba a sociálně aktivizační služba zajištěno a spolufinancováno z účelové státní dotace přerozdělované organizacím prostřednictvím Jihočeského kraje.

Částka: 8 416 000 Kč

Podpora sociálních služeb Autis Centrum, o.p.s.

Další významnou podporou sociálních služeb Autis Centra byla v letošním roce dotace na provoz poskytnutá Statutárním městem České Budějovice.

Částka: 300 000 Kč. 

NROS – Pomozte dětem – Individuální projekt „Asistence dětem s autismem“

S Kuřetem pomáháme dětem! Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) a projektu
Pomozte dětem za finanční podporu rodin z rané péče. Díky finančnímu příspěvku jsme mohli na
táboře rané péče zajistit osobní asistenci pro naše nejmenší klienty. Z projektu byly zakoupeny
speciální senzorické pomůcky a trampolína.

Částka: 51 132 Kč

MONETA Money Bank

Projekt „Pomoc v pravý čas“

V rámci programu „Podpora potřebných“ od MONETA Money Bank byl podpořen projekt „Pomoc v pravý čas“ částkou 70 000,- Kč, kterou jsme využili na zakoupení služebního automobilu Dacia Sandero. Působnost služeb Autis Centra se vztahuje na celý Jihočeský kraj. Podpora našich klientů v domácím prostředí nebo ve školních zařízeních pro nás nyní
bude snazší. Klientům můžeme být ještě blíže.

Částka: 70 000 Kč

TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme – 8. kolo

V rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadačního fondu TESCO byl podpořen projekt Robotika. Projekt přinesl dětem s autismem radost z objevování, komunikace a učení se spolupracovat s ostatními. Z projektu byly zakoupeny pomůcky na zařízení nové robotické dílny, která dětem s PAS pomáhá rozvíjet logické myšlení, uplatnit kreativitu a matematické schopnosti.

Částka: 20 000 Kč

NROS – POMOZTE DĚTEM 

Projekt „Spolu léto zvládneme“
Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti byl v rámci 23. ročníku sbírky Pomozte dětem podpořen projekt „Spolu léto zvládneme“. Autis Centrum bylo vybráno mezi TOP 30 PROJEKTŮ v České republice. 

Díky podpoře jsme zrealizovali 8 turnusů táborů pro děti s autismem. Léto jsme si my i naši klienti náležitě užili. Připravili jsme pro děti s autismem pohybové aktivity, výlety, soutěže, táboráky, muzikoterapii, relaxaci a spoustu další zábavy přímo na míru. Psychoterapeutickou podporu rodičům zajistil přední český psychoterapeut Mgr. Přemysl Mikoláš. Z projektu byla částečně hrazeny činnost ergoterapeuta a muzikoterapeuta. Pro klienty byly zakoupeny speciální pomůcky na ergoterapii, které jim budou sloužit i v budoucnu.

Částka: 268 321 Kč

ŽIVOT DĚTEM,O.P.S.

Obecně prospěšná společnost Život dětem podpořila rekonstrukci vnitřních prostor Autis Centra. Díky daru byly prostory vymalovány, byly zakoupeny nové koberce, dekorace a speciální pomůcky. Úprava prostor podpořila klienty napříč službami rané péče, sociálně aktivizační služby i odlehčovací služby.

Částka: 143 881 Kč

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je NadaceZivotDetem.png.

Česká spořitelna a Nadace Via – Silnější region

Projekt KnihoBudka

V rámci programu Silnější regiony se nám podařilo získat podporu pro projekt KnihoBudky.  Z projektu byla zakoupena přes dva metry vysoká dřevěná KnihoBudka, která je umístěna hned vedle Autis Centra. Projekt KnihoBudky nyní pomáhá stmelovat místní komunitu. Děkujeme České spořitelně a Nadaci Via, že umožnily osvětu jinakosti a propojení všech věkových skupin.

Částka: 10 000 Kč

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Projekt „Daruj srdce 2“

Díky podpoře studentek z gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, které se zapojily do studentského programu „Daruj srdce 2“ pod záštitou Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, bylo Autis Centrum podpořeno částkou 20 000,-. Z projektu byly zakoupeny muzikoterapeutické pomůcky, které dětem s autismem pomáhají naplnit jejich emocionální a sociální potřeby.

Částka: 20 000 Kč

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Projekt „Chráníme se před pandemií“

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil Autis Centrum v rámci Fondu podpory sociálních služeb během pandemie částkou 40 000,- Kč. Z projektu „Chráníme se před pandemií“ byly pořízeny ochranné pomůcky a antigenní testy pro naše klienty i pracovníky. Finanční příspěvek pomohl zajistit  bezpečné poskytování sociálních služeb během pandemie.

Částka: 40 000 Kč

 

ROK 2020

Sociální služby Autis Centrum, o.p.s.

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu našich sociálních služeb v roce 2020. Finanční prostředky z účelové státní dotace v celkové výši 7 700 000 Kč byly prostřednictvím kraje poskytnuty na Odlehčovací službu, Sociálně aktivizační službu a službu Raná péče. Díky této významné podpoře jsme mohli zajistit stabilní fungování základních činností v těchto službách i přes nepřízeň v období covidu a také pracovat na jejich dalším rozvoji. Sociálních služeb Autis Centra využívá více jak 80 klientů.

Autis Centrum, o.p.s. – odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby, raná péče

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za opětovnou finanční podporu sociálních služeb Autis Centra. V roce 2020 byly naše sociální služby podpořeny částkou ve výši 400 000 Kč. Tato částka byla určena pro zajištění poskytování Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační služby a služby Raná péče.
Díky této podpoře se nám podařilo zachovat poskytování našich služeb v potřebném rozsahu i přes náročná organizační a hygienická omezení v době covidu.

MaRUNka běh 2020

Letošní Běh Marunka v Besednici byl především akcí, která má spojovat lidi a pomáhat. U této příležitosti jsme zavzpomínali na Marušku, která před svým předčasným odchodem z tohoto světa byla naší pracovnicí. Děkujeme všem, kteří se postavili na start a vyběhali pro Autis Centrum částku 29 290,- Kč určenou na vybavení nově vznikajícího stacionáře.

Charitativní virtuální modrý běh 2020

Tento rok z důvodu pandemie Covid-19 nemohla proběhnout akce Modrý běh, tak jsme alespoň uskutečnili virtuální podobu tohoto běhu. Všichni, kdo se zapojili do Charitativního virtuálního modrého běhu, pomohli přispět na nový stacionář. Díky všem zúčastněným se podařilo vybrat úžasných 110.000,- Kč.

2. osvětová konference Život s autismem

V rámci projektu byl ve dnech 14. – 16. 8. 2020 zrealizován seminář pro skupinu pečujících osob s  Mgr. Přemyslem Mikolášem, psychologem a psychoterapeutem ze sdružení ADAM – autistické děti a my. Seminář byl zaměřen na kompetence rodiče, prevenci syndromu vyhoření a duševní hygienu. Dále byly v rámci projektu vytištěny letáky. Leták je ke zhlédnutí zde.

Aktivity projektu byly podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje částkou ve výši 29 800,- Kč.

NROS – Grantový program Škoda Auto – program MOBILITA

ProjektTerénní pomoc pro lidi s autismem“
Projekt byl zaměřen na terénní pomoc více jak 70 klientům s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám z Jihočeského kraje prostřednictvím zakoupení automobilu. Díky projektu jsme mohli pomáhat klientům s PAS a rodinám při každodenních činnostech, zmírnit dopad sociální izolace a odlehčit jim v každodenní péči, kterou za ně v domácím prostředí převzali pracovníci Autis Centra.

Částka: věcný dar – Škoda Octavia v hodnotě 896 800,- Kč

Nadace Dětský mozek 

Projekt „Pečující rodiny s námi zvládnou prázdniny“
Prázdniny jsou obdobím náročným pro rodiče zdravých dětí a pro rodiče dětí pečující o dítě s autismem ještě více. Rodiče nemají mnoho možností, jak a kde zajistit péči o dítě s autismem, které vyžaduje speciální přístup. V rámci projektu bylo zrealizováno 6 turnusů letních příměstských táborů pro 30 dětí/dospívajících s autismem. Díky speciálně připravenému programu děti a dospívající strávily dny plné zábavy, podnětů a užily si léto jako jejich vrstevníci.

Částka: 15 000,- Kč

Nadační fond Kateřiny Sokolové AutTalk

Projekt „Muzikoterapeutický tábor pro rodiny s dětmi s autismem v Bukové – 8. ročník“
Pečující rodiny mohly díky této podpoře strávit jeden týden dovolené jako rodina společně mimo domov. Rodiče si odpočinuli, protože o děti s autismem se postarali asistenti. Sourozenci dětí s autismem potkali ty, kteří se ocitli v podobné situaci a poznali, že v tom nejsou sami. Psychoterapeut pracoval s rodinou jako celkem v terénu, poskytl individuální konzultace. Členové rodiny mohli relaxovat na harmonizačním lůžku a odpočinout si od každodenních starostí.

Částka: 15 000,- Kč

NADACE ČEZ 

Program Podpora regionů – Projekt „SOS – Tábor Buková 2020“
Projekt podpořil 10 dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodiny, včetně sourozenců. Tyto rodiny mohly strávit společnou dovolenou bez obav, že chování dítěte s autismem bude vadit okolí. Díky projektu se podařilo zmírnit sociální izolaci pečujících rodin, které se starají převážně o děti s těžší formou autismu a které nemají možnost jet s dítětem do běžného rekreačního zařízení. Setkali se zde zdraví sourozenci a důležité pro ně bylo poznání, že v tom „nejsou sami“. Rodiče a sourozenci využívali odborné psychoterapeutické péče Mgr. Přemysla Mikoláše, ujasnili si očekávání jednotlivých členů rodiny navzájem a načerpali síly do další péče. Dětem s autismem se každý den věnovali asistenti dle individuálně nastaveného harmonogramu. Rodiny měly možnost ke své relaxaci využít muzikoterapeutické harmonizační lůžko a v okolním prostředí zapomenou na starosti všedních dní.

Částka: 50 000,- Kč

E.ON

Projekt „Co vidíš kolem sebe?“
V rámci projektu byly podpořeny prázdninové aktivity pro děti a dospívající s autismem, které pomohly odlehčit pečujícím osobám v péči v době letních prázdnin. Do projektu Autis Centrum, o.p.s. nominovala maminka, která je se službami naší organizace spokojená a vidí v nich velký smysl. Velký přínos organizace spatřovala v tom, že i přes složitou dobu se situací Covid-19, Autis Centrum v roce 2020 nepřerušilo své služby a pracovníci i nadále jezdili přímo do rodin. Díky nominaci a následné podpoře tohoto projektu byly pořízeny speciální pomůcky pro klienty s autismem a uspořádány letní příměstské tábory pro děti a dospívající s autismem.

Částka: 50 000,- Kč

Nadace Sirius

Grantová výzva 2020
Pro klienty vyrábíme individuální postupy, strukturované úkoly, komunikační kartičky, vizualizaci písniček a básniček a další vizuální návody na sebeobsluhu a další činnosti. Tyto materiály jsou pro většinu našich klientů s autismem nezbytné a rodinám pomáhají zvládnout náročné období péče o dítě s autismem. Za tímto účelem jsme díky Nadaci Sirius zakoupili komunikační program, notebooky a smartphony, které naši pracovníci využívají pro komunikaci s klienty a jejich rodinami, ale i pro komunikaci v týmu a zajištění chodu našich sociálních služeb.

Částka: 46 912,- Kč

ROK 2019

Charitativní akce „MaRUNka běh 2019“

Nesmírně si vážíme daru ve výši 34 760 Kč, který Autis Centru věnovala rodina Marušky Jarošové. Našemu centru Maruška pomáhala a starala se s velkou ochotou a pečlivostí o děti s autismem. Maruška však nečekaně odešla z tohoto světa. Besednickým MaRUNka během si nechceme připomínat její odchod, ale naopak si připomenou to, jaká Maruška byla. Maruška vždy myslela na druhé, snažila se pomáhat všem kolem sebe a měla dar spojovat lidi. Maruška ráda běhala a zajímala se o charitu. MaRUNka běh může pokračovat v její započaté práci, které se chtěla věnovat i v budoucnu.

  • Výtěžek MaRUNka běhu bude použit na speciální vybavení stacionáře pro dospívající a dospělé klienty s autismem, o které se Maruška starala. Výstavba stacionáře v Autis Centru bude započata v roce 2020. Klientům, kterým Maruška pomáhala, tak MaRUNka běh pomůže i v budoucnu.

Program „Globus Lepší svět“

Projekt „Včasná pomoc pro rodiny dětí s autismem“
Projekt byl zaměřen na včasnou pomoc rodinám dětí s autismem ve věku 1,5 až 7 let. V rámci projektu získali rodiče kompetence potřebné k rozvoji dítěte s autismem. Díky projektu byla realizována supervizní setkání rodičů s psychoterapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem z ADAM – autistické děti a my a odborné znalosti pracovníků Autis Centra. Pro ranou péči Autis Centra byly zakoupeny speciální pomůcky, kterými byla vybavena půjčovna centra.

Osvětová akce „Modrý běh 7. ročník“

Letošního Modrého běhu v českobudějovické Stromovce se zúčastnilo bezmála 500 běžců! Měli jsme obrovskou radost za takovou podporu díky níž víme, že naše práce má smysl. Celkový výtěžek akce byl 136 000 Kč a byl použit na provoz Autis Centra a zakoupení nového vozu pro ranou péči.

Charitativní „Andělské akce“

Neuvěřitelná částka 131 253 Kč se pro naše klienty podařila nashromáždit díky vám všem, kteří jste se přišli v předvánočních dnech bavit na Andělské akce. Moc děkujeme Barča Povišerová za osobní nasazení a jejímu týmu za skvělou organizaci.

Výtěžek Andělských akcí byl částečně použit na vybudování houpaček pro naše dospělé klienty. Ve zbytku budou finance použity na speciální vybavení stacionáře pro dospívající a dospělé klienty s autismem, jehož výstavba začne v roce 2020.

Projekt „I dospělí se rádi houpají“

Houpačky pomáhají klientům s autismem relaxovat, aktivovat smyslové vnímání, dodávají jim pocit pohody a umožňují vyplnit jejich volný čas. Pobyt na houpačkách je pro některé z nich velmi žádoucí a vyhledávanou činností jak přes týden v rámci sociálně aktivizační činnosti, tak o víkendech při odlehčovacích pobytech. V rámci projektu byly pořízeny speciální houpačky s vyšší nosností v hodnotě 116 470 Kč pro dospělé klienty s autismem.

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice, a to ve výši 40 000 Kč. Na projektu se v rámci Burzy filantropie pořádané organizací DialogCB, z.s. podíleli INPRESS tiskárna, Holistic management, TKP geo, ČEVAK, a.s., Industrial advisors, s.r.o., Ging, s.r.o., celkovou částkou 40 774 Kč. Dále byly na vybudování houpaček pro dospělé klienty využity finanční prostředky Andělských akcí ve výši 35 696 Kč.

 

 

 

 

Hlavička pozadí