Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Výpůjční řád

I. Úvod

Tento výpůjční řád upravuje práva a povinnosti provozovatele půjčovny (Autis Centrum, o.p.s.) a uživatele půjčovny.

II. Základní pojmy

Předmětem půjčování jsou odborné knihy a beletrie (dále jen knihy), které jsou uvedeny v seznamu knih zveřejněném na webových stránkách Autis Centrum, o.p.s.

Uživatelem půjčovny knih se může stát každý uživatel služeb Autis Centra nebo zájemce o tyto služby.

III. Výpůjční doba

Výpůjční doba knihy činí 1 měsíc. Výpůjčku lze prodloužit po kontaktování administrativního pracovníka vždy o další měsíc. Maximální doba výpůjčky činí 3 měsíce.

V případě, že kniha je požadovaná jiným zájemcem, nemůže administrativní pracovník uživateli prodloužit dobu výpůjčky. Prodloužit výpůjční dobu lze tehdy, neprojevil-li o knihu zájem jiný uživatel.  

IV. Evidence výpůjček

Evidenci výpůjček vede určený administrativní pracovník, který eviduje knihy podle evidenčních čísel. Při výpůjčce zaeviduje jméno, příjmení, adresu a kontakt na uživatele půjčovny. Uživatel stvrdí půjčení knihy svým podpisem.

V. Cena půjčovného

Úhrada za vypůjčení knihy činí 10 Kč/měsíc/kniha.

VI. Poškození či ztráta, náhrada

Od okamžiku, kdy si uživatel knihu půjčí, tj. podepíše její převzetí ve výpůjčním listu, přebírá za ní odpovědnost.

Uživatel je povinen vrátit knihu ve stanové lhůtě a v takovém stavu, v jakém si ji půjčil. V případě poškození knihy je uživatel povinen uhradit náklady na opravu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě knihy nebo zakoupit nový předmět půjčení.

V případě ztráty knihy je uživatel obdobně povinen zakoupit novou knihu nebo uhradit aktuální cenu knihy.

Výši náhrady škody u znehodnocené knihy nebo knihy ztracené nelze snížit o částku odpovídající opotřebení předmětu půjčení.

Hlavička pozadí