Autiscentrum logo
menu

Recenze knih z naší knihovny od Portálu

Iva Flašková Iva Flašková 20.02.2024 Ikona komentáře 0 komentářů

Nakladatelství Portál nás pravidelně zásobuje nejen odbornými publikacemi. Přinášíme recenze našich nejnovějších titulů a vy přijďte navštívit naši knihovnu.

Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením, Tony Osgood, Portál 2023

Pro psychologa, jehož hlavním pracovním nástrojem je verbální komunikace, může práce s nemluvícími klienty představovat výzvu. Tony Osgood, autor knihy „Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením“, v takových případech zdůrazňuje potřebu schopnosti poslouchat očima. Komunikační prostředky nemluvících klientů často působí nezvykle. Toto v rámci psychologických vyšetření či poradenství klade na pečující osoby otázky ohledně vhodných reakcí na náročné chování a dále způsobu vzájemné komunikace v situacích, kdy jsou možnosti omezené, např. v oblasti komunikace a intelektu.

Tony Osgood je odborníkem na péči o lidi s intelektovým postižením a autismem. Ve své knize nabízí fundovaná a praktická doporučení pro zvládání náročného chování u osob s intelektovým nebo vývojovým postižením, stejně jako u dětí a dospělých s poruchami autistického spektra. Knihu charakterizuje přístup PBS (Positive Behaviour Support), který zdůrazňuje podporu pozitivního chování a odmítá používání averzivních nebo technik v podobě trestu.

Autor přináší teoretické úvahy o péči o osoby s intelektovým postižením, PAS a náročným chováním, přičemž kriticky reflektuje současný stav a nedostatky v oblasti péče. Osgood rozlišuje mezi profesionály, kteří hledají cesty ke zlepšení kvality života, a těmi, kteří se zaměřují na diagnózy, čísla a snižování nákladů. Představuje myšlenku, že chování nemusí vymezovat život člověka, ale je projevem složitého údělu a tísňových situací.

Druhá část knihy se věnuje konkrétním případovým studiím a praktickým schématům pro hodnocení a podporu klientů s náročným chováním. Autor podporuje myšlenku, že snaha o pochopení významu náročného chování může vést k lepší podpoře jednotlivce s omezenou formou komunikace. Osgood také nabízí tvořivé alternativy k chování náročnému na péči, které mohou zlepšit kvalitu života a spokojenost jednotlivce.

I když první část knihy se zaměřuje na teoretické otázky a stav péče, která může působit zdlouhavě a opakovat se, druhá část přináší konkrétní a inspirativní příklady, což může zaujmout nadšence behaviorální filozofie. Celkově kniha nabízí perspektivní pohled na podporu pozitivního chování, který může být užitečný v různých souvislostech, nejen při práci s osobami s PAS a intelektovým postižením.

Intenzivní interakce a senzorická integrace u osob s PAS, Phoebe Caldwell, Jane Horwood, Portál 2022

Tato kniha je inspirována myšlenkou autistky Donny Williams, která rozlišuje dvě pojetí přístupu k autistickým lidem: „zvenku dovnitř“ a „zevnitř ven“. Autorky preferují druhý přístup a věnují se interakci s autistickými partnery, které označují jako klienty.

Phoebe Caldwell, má více než 45 let zkušeností v práci s lidmi na autistickém spektru. Ve spolupráci s pediatrickou ergoterapeutkou Jane Horwood využívají kombinaci technik senzorické integrace a řeči těla k pomoci autistickým partnerům uvědomit si vlastní chování, procesy a orientaci v prostoru. Metoda intenzivní interakce pracuje s řečí těla jednotlivce k navázání kontaktu, zatímco smyslová integrace rozvíjí schopnost jedince přijímat a zpracovávat informace poskytované smysly.

V knize se často používá termín „lidé na spektru autismu,“ a autorky se vyjadřují o svých klientech jako o partnerech. Hlavní zaměření knihy je na práci s klienty, kteří vyžadují náročnou péči a jsou nonverbální. Přesto, že autismus zahrnuje široké spektrum, mnoho informací v knize může být užitečných nejen při péči o osoby na spektru, ale i pro lepší porozumění sobě samému, pokud jsme součástí spektra. 

Kniha přináší příklady chování, jako je každodenní ničení pokoje mužem, které může být zastaveno změnou barvy stěn, nebo odmítání jídla ženou, která vnímá chuť jako barvu. Klíčem k porozumění autistovi je poznat, jak vnímá svět smyslově. Autisté na spektru prožívají smyslové informace jinak než lidé mimo spektrum, což může vyvolávat úzkostné chování. Kniha se snaží ukázat, jak můžeme efektivně interagovat s neverbálními nebo poloverbálními lidmi na spektru.

Kniha se dále zabývá zodpovězením otázek, proč jsou autisté často přetíženi a proč vnímají vjemy odlišně a citlivěji. Autorky analyzují příčiny senzorického přetížení, smyslové zkreslení a matoucí signály. Poskytují také rady, jak reagovat na projevy rozrušení, čerpají ze zkušeností komunikujících autistů a těch, kteří komunikují prostřednictvím nacítění. Kniha rozlišuje mezi funkčním (verbální, neverbální, znakové systémy) a citovým zaujetím, s důrazem na techniku intenzivní interakce, která využívá řeči těla k dosažení citového zaujetí.

V knize se věnují také významu pozorování partnera (klienta) a jeho řeči těla pro efektivní využívání komunikace. Lidé na autistickém spektru mohou zažívat přetížení slovy a komunikací, a proto se mohou obrátit k vnitřní komunikaci, naslouchající výměně informací mezi mozkem a tělem. Autorky popisují postup, jak pomocí pozorování  gest, pohybů a zvuků partnera přivedou k zájmu o terapeuta a vytváří tak základ pro vztah.

Metoda intenzivní interakce není pouze o napodobování, ale také o postupném přidávání nových variací a hravosti do interakce, což přináší smysluplný vztah s jednotlivcem na autistickém spektru. Důležitým aspektem je respektování jedinečného pohledu autistického jedince a nabízení interakcí, které jsou pro něj smysluplné. Kniha obsahuje srozumitelné ilustrace a praktická vysvětlení, která podporují porozumění jistého chování.

Celkově lze říci, že „Intenzivní interakce a senzorická integrace“ poskytuje ucelený pohled na práci s autisty a nabízí ověřené techniky a rady nejen odborníkům, ale i rodičům, pečovatelům a samotným jedincům na autistickém spektru.

Co se Ti stalo?, Bruce D. Perry, Oprah Winfrey, Portál 2023

Hlavním přínosem této knihy je začlenění tématu do oblasti neurovědy a psychologie. Neurovědec Bruce D. Perry přináší čtenáři hluboký vhled do fungování lidského mozku a jeho reakcí na traumatické zážitky. Jeho odborné znalosti jsou výborně prezentovány, umožňují čtenáři pochopit, jak trauma ovlivňuje mozek a formuje dlouhodobé změny v chování jedince. Známá televizní moderátorka Oprah Winfrey přispívá do knihy vlastními příběhy a rozhovory s lidmi, kteří prošli nějakým traumatem. Její osobní zkušenosti přinášejí emocionální rozměr a spojují teorii s reálnými příklady z každodenního života. Její empatický přístup a schopnost naslouchat poskytují knize důvěryhodnost a sounáležitost.

Kniha objasňuje tragédii dětského traumatu a jeho dlouhodobé dopady na osobní vývoj. Autoři se věnují problematice traumatu a jeho vlivu na fyziologii, emoce a sociální zdraví jedince. Nezaměřuje se pouze na identifikaci a pochopení dětského traumatu, ale také na jeho léčbu a rehabilitaci. Autoři nabízejí praktické rady a strategie pro pomoc jednotlivcům překonat trauma a obnovit tak svůj život. Kladou důraz na důležitost podpůrného prostředí, vztahů a profesionální pomoci během procesu hojení.

Kniha je psána  srozumitelně pro široké publikum, vyhýbá se odborným výrazům  a využívá konkrétních příkladů, což umožňuje čtenářům lépe vcítit se do situací jednotlivců postižených traumatem.

Jedním z klíčových přínosů knihy je její zaměření na prevenci traumatu. Autoři vedou diskusi o tom, jak lze vytvořit bezpečné a podporující prostředí pro děti a rodiny, což by mohlo minimalizovat riziko vzniku traumatu. 

Kniha „Co se ti stalo?“ je neocenitelným zdrojem pro odborníky v oblasti psychologie, sociální práce a zdravotnictví, a zároveň nabízí cenné poznatky a inspiraci pro všechny, kdo se s problematikou dětského traumatu setkávají v práci nebo osobním životě.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí